Aichele Mae

S? nét v? th? d? án Sunshine City Sài Gòn

Nh? công ty SaleReal ?ã ?? c?p t?i trên, c?n h? Sunshine City Saigon t?o v? th? to? l?c ngay m?t ti?n ???ng Phú Thu?n là khu v?c trung tâm qu?n 7. n?i ?ây t?o th? xây r?t hoàn thi?n ??i v?i m?t chu?i ti?n ích tiên ti?n, cao c?p, và 1 m?ng l??i giao thông dày ??c, T? h?i ??y ?? Nh?ng y?u t? phong thu? ?em l?i thu?n ti?n và may m?n cho ch? nhà.

??n khu trung tâm qu?n 1, qu?n 4, thông qua tuy?n ???ng Nguy?n H?u Th? V?i th?i hian ch? t? 15 phút. Thông qua c?u Phú M?, ch? m?t 10 phút t? d? án Sunshine City Sài Gòn là Khách hàng t?o kh? n?ng t?i ngay khu v?c qu?n 2, SaleReal Team khu v?c công ngh? cao qu?n 9.

không ch? t?o s? thu?n l?i lúc áp d?ng liên k?t vùng, C? s? h? t?ng quanh khu v?c d? án Sunshine City qu?n 7 hi?n v?n ?ang còn ???c thành ph? chú tr?ng nâng c?p, chào r?ng. h?p d?n ?ó chính là t?i tuy?n ???ng Nguy?n H?u Th? và Hu?nh T?n Phát, V?i quy mô lên t?i 6-8 làn ???ng r?ng l?n.

?ây c?ng chánh là c? h?i ??c bi?t ti?m l?c cho vi?c thúc ??y giá tr? kinh t? ? Các d? án và Sunshine City Sài Gòn l?i là 1 ?u ?i?m tuy?t t?i ?u.

can ho sunshine city

Khái quát 1 s? ti?n ích N?i b?t t?o t?i d? án Sunshine City Sài Gòn

Ngoài v?n ?? ch?a ??ng 1 chu?i giao thông dày ??c, d? án Sunshine City qu?n 7 còn t?o m?t giáp V?i dòng sông C? C?m, mà nh? ?ó, v?n ?? phát tri?n Các c? s? v?t ch?t bên trong s? d? án ???c di?n ra vô cùng thu?n l?i, có s? trung hoà gi?a Các y?u t? thiên nhiên.

Nh?t là khu m?ng non, n?i hi?n h?u c?a hàng lo?t Nh?ng thi?t k? nh? công m? ven sông, công viên 4 mùa, v??n thi?n, v??n sinh thái, khu picnic,... ??m b?o không khí trong lành thoáng ?ãng t? v?y và ??c bi?t vui v? khi an c? ? ?ây.

?an xen vào ?ó là Các ti?n ích m?t n??c ???c Các ch? k?t c?u k? công áp d?ng, trong s? ?ó, có s? hi?n h?u c?a thác tràn ngh? thu?t, b? b?i tràn, h? sinh thái, h? Jacuzzi, ?ài phun n??c,...

can ho sunshine city sai gon

S?nh lounge ?ón khách ??t ngay v? th? trung tâm ??i v?i thi?t k? mang cách châu u tiên ti?n sang tr?ng, V?i chi?u cao s?nh ?n t??ng. Nét ??c tr?ng c?a Nh?ng kinh ti?t ch?m tr? ???c dát ch?c m?t cái t? m?n, và t? m?n, thu hút ánh m?t nh? d?u mà không b? loá m?t.

phía c?nh ?ó Các ti?n ích t?i c?n h? qu?n 7 nh? trung tâm kinh doanh, khu vui ch?i gi?i trí, khu t?p luy?n th? d?c th? thao, th? thái ngoài tr?i, khu v?c y ti?n, ch? gi? tr?,... c?ng ???c chú tr?ng áp d?ng.

Khách hàng chú ý l?i v?n ?? này t? chung c? Sunshine City Sài Gòn có th? ti?p t?c tham kh?o thêm Các n?i dung khác c?a chuyên gia SaleReal c?p nh?t t?i ?ây.

Show More

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review